महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

महालेखापरीक्षक

माननीय महालेखापरीक्षक श्री टंकमणि शर्मा, दंगाल