महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

लेखापरीक्षण पत्रिका

S.N. शीर्षक वर्ष हेर्नुहोस् डाउनलोड
लेखापरीक्षण पत्रिका - अंक ९६, पौष - २०८० २०८०
लेखापरीक्षण पत्रिका - अंक ९५, आषाढ- २०८० २०८०
लेखापरीक्षण पत्रिका - अंक ९४, असार- २०७९ २०७९
लेखापरीक्षण पत्रिका - अंक ९३, पौष- २०७८ २०७८
लेखापरीक्षण पत्रिका - अंक ९२, असार - २०७८ २०७८
लेखापरीक्षण पत्रिका - अंक ९१, पौष - २०७७ २०७७
लेखापरीक्षण पत्रिका - अंक ९०, असार - २०७७ २०७७
लेखापरीक्षण पत्रिका - अंक ८९, पौष - २०७६ २०७६
लेखापरीक्षण पत्रिका - अंक ८८, असार - २०७६ २०७६
१० लेखापरीक्षण पत्रिका - अंक ८७, पौष - २०७५ २०७५
११ लेखापरीक्षण पत्रिका - अंक ८६, असार - २०७५ २०७५
१२ लेखापरीक्षण पत्रिका - अंक ८५, पौष - २०७४ २०७४
१३ लेखापरीक्षण पत्रिका - अंक ८४, असार - २०७४ २०७४
१४ लेखापरीक्षण पत्रिका - अंक ८३, पौष - २०७३ २०७३
१५ लेखापरीक्षण पत्रिका - अंक ८२, असार - २०७३ २०७३
१६ लेखापरीक्षण पत्रिका - अंक ८१, असार र पौष संयूक्त - २०७२ २०७२

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म