महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

निर्देशिकाहरु

S.N. शीर्षक वर्ष हेर्नुहोस् डाउनलोड
बेरुजू वर्गीकरण निर्देशिका, २०७६ २०७६
स्थानीय तहकाे लेखापरीक्षण सम्बन्धि निर्देशिका २०७४
बेरुजू बर्गिकरण निर्देशिका, २०७० २०७०
Sustainable Development Goals Audit Directives २०७९
SOE Audit Directives २०७९
Revenue Audit Directives २०७९
Project Financial Statements Audit Directives २०७९
Procurement Audit Directives २०७९
Information System Audit Directives २०७९
१० Financial Statement Audit Directives २०७९
११ Financial Accountability Audit Directives २०७९
१२ Environment Audit Directives २०७९
१३ Citizen Participatory Audit Directives २०७९
१४ Disaster Management Audit Directives २०७९
१५ Code of Ethics Implementation Directive २०७९
१६ Administrative Expenses Audit Directives २०७९

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म