महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

मार्गदर्शन

S.N. शीर्षक वर्ष हेर्नुहोस् डाउनलोड
प्रशासकीय खर्चको लेखापरीक्षण मार्गदर्शन २०६३
सरकारी लेखापरीक्षण संचालन मार्गदर्शन
प्रकाेप व्यवस्थापन लेखापरीक्षण मार्गदर्शन २०७२
कार्यमूलक लेखापरीक्षण मार्गदर्शन २०५७
राजस्व लेखापरीक्षण मार्गदर्शन २०६३
आयाेजना हिसाबकाे लेखापरीक्षण मार्गदर्शन २०६३
खरिद लेखापरीक्षण मार्गदर्शन २०६३
आयोजना लेखा प्रमाणीकरण मार्गदर्शन
सार्वजनिक संस्थान लेखापरीक्षण
१० सहभागितात्मक लेखापरीक्षण मार्गदर्शन
११ वातावरणीय लेखापरीक्षण मार्गदर्शन
१२ सार्वजनिक संस्थान लेखापरीक्षण मार्गदर्शन

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म