महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

अन्य कानून

S.N. शीर्षक वर्ष हेर्नुहोस् डाउनलोड
आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तर दायित्व नियमावली, २०७७ २०७७
सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ (नेपाल राष्ट्र बैंक) २०७६
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ २०७४
एकीकृत आर्थिक संकेत वर्गिकरण र व्याख्या २०७४ २०७४
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ २०७४
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ २०६४
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ २०६३
निजामती सेवा नियमावली, २०५० २०५०
निजामती सेवा ऐन, २०४९ २०४९
१० कार्य सञ्चालन कोष ऐन, २०४३ २०४३
११ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ २०७६
१२ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ २०७४
१३ वित्तिय जवाफदेहिता पालना मुल्याङ्कन कार्यविधि २०७४ २०७४

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म