महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

S.N. शीर्षक वर्ष हेर्नुहोस् डाउनलोड
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०७८/७९ २०७९
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०७७/७८ २०७८
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०७६/७७ २०७७
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०७५/७६ २०७६
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०७४/७५ २०७५
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०७३/७४ २०७४
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०७२/७३ २०७३
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०७१/७२ २०७२
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०७०/७१ २०७१
१० वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०६९/७० २०७०
११ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०६८/६९ २०६९

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म