महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

स्थानीय तह प्रतिवेदन

क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तहको नाम वर्ष हेर्नु डाउनलोड
सुदूरपस्चिम प्रदेश कैलाली जिल्ला गोदावरी नगरपालिका २०७९ (२०७८।७९)
सुदूरपस्चिम प्रदेश कैलाली जिल्ला गोदावरी नगरपालिका २०७९ (२०७७।७८)
सुदूरपस्चिम प्रदेश कैलाली जिल्ला गोदावरी नगरपालिका २०७८
सुदूरपस्चिम प्रदेश कैलाली जिल्ला गोदावरी नगरपालिका २०७७
सुदूरपस्चिम प्रदेश कैलाली जिल्ला गोदावरी नगरपालिका २०७५
सुदूरपस्चिम प्रदेश कैलाली जिल्ला गोदावरी नगरपालिका २०८१ (२०७९/८०)

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म