महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"

स्थानीय तह प्रतिवेदन

क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तहको नाम वर्ष हेर्नु डाउनलोड
प्रदेश १ भोजपुर जिल्ला अरुण गाउँपालिका २०७७
प्रदेश १ भोजपुर जिल्ला आमचोक गाउँपालिका २०७७
प्रदेश १ भोजपुर जिल्ला ट्याम्केमैयुम गाउँपालिका २०७७
प्रदेश १ भोजपुर जिल्ला पौवादुङमा गाउँपालिका २०७७
प्रदेश १ भोजपुर जिल्ला भोजपुर नगरपालिका २०७७
प्रदेश १ भोजपुर जिल्ला रामप्रसाद राई गाउँपालिका २०७७
प्रदेश १ भोजपुर जिल्ला षडानन्द नगरपालिका २०७७
प्रदेश १ भोजपुर जिल्ला साल्पासिलिछो गाउँपालिका २०७७
प्रदेश १ भोजपुर जिल्ला हतुवागढी गाउँपालिका २०७७
१० प्रदेश १ भोजपुर जिल्ला हतुवागढी गाउँपालिका २०७७
११ प्रदेश १ धनकुटा जिल्ला चौविसे गाउँपालिका २०७७
१२ प्रदेश १ धनकुटा जिल्ला छथर जोरपाटी गाउँपालिका २०७७
१३ प्रदेश १ धनकुटा जिल्ला धनकुटा नगरपालिका २०७७
१४ प्रदेश १ धनकुटा जिल्ला पाख्रिबास नगरपालिका २०७७
१५ प्रदेश १ धनकुटा जिल्ला